☰  MENU

historie

geschiedenis

Wereldwijd blijft de behoefte aan energie groeien, maar raken de natuurlijke energiebronnen op. Overdaad schaadt, óók in de energiesector. Om uitputting van de fossiele bronnen te voorkomen is de transitie van energiesector met een structurele veranderingen nu definitief in gang gezet. Dit is het resultaat van elkaar versterkende ontwikkelingen op overlappende terreinen van milieu, natuur, welzijn, technologie en economie. Dat maakt het verschil tussen toen en nu. Lees hieronder meer over de energie transitie >>>

Energie door de jaren heen

Gedurende een periode van meer dan 2000 jaar hebben vele mensen en instanties nagedacht over de elektrische fenomenen die ze waarnamen. In de beginperiode resulteerde dit meer in zuivere beschrijvingen van energie en warmte. Pas vanaf de 19e eeuw werd de bestudering meer theoretisch van aard terwijl vanaf de 20e eeuw de praktische toepassing een grote vlucht nam. Dit is de periode waar wij Albert Einstein van kennen die in het dagelijks leven synoniem staat voor grote intelligentie. Albert Einstein werd in zijn wonderjaar 1905 bekend vanwege de relativiteitstheorie. Met zijn verklaring van het foto-elektrisch effect ontving hij in 1921 de Nobelprijs voor de Natuurkunde. Later deze eeuw, sinds de jaren van de eerste oliecrisis in 1973, wordt er al onderzoek gedaan naar alternatieve technologiën. Om beter gebruik te maken van de natuurlijke en onuitputtelijke energiebronnen als zon, aardwarmte, wind, getijden en golven. De energiemarkt is sinds de industriële revolutie vrijwel volledig afhankelijk geworden van fossiele branstof. In het westen zijn dat voornamelijk aardolie en aardgas.

Fossiele brandstoffen

Allemaal zijn we opgegroeid in een tijdperk met de opwekking van energie uit deze fossiele brandstoffen. Van oudsher bleek dat het winnen van grondstoffen zoals turf, steenkool, aardolie en aardgas relatief eenvoudig was en het gebruik geen technologische hoogstandjes vereiste. Echter dit (overmatige) verbruik van natuurlijke bronnen leidt tot uitputting. Daarnaast ontstaat er schade uit door verontreinigde stoffen die niet in het milieu thuishoren. Er komt bij dat na verbranding koolstofdioxide (CO2) vrijkomt. Dit zogenaamde broeikaseffect bevordert de opwarming van de aarde en heeft op lange termijn ontoelaatbare grote gevolgen.

 

Gas uit Groningse velden

Het eerste Groningse gas werd bij Slochteren in 1959 in Kolham ontdekt. Deze vondst leidde tot het besluit om geheel Nederland aan te sluiten op aardgas. De meerderheid van de woningen worden sindsdien verwarmd door verbranding van gas inmiddels in een cv-ketel. De energie die hierbij vrijkomt, verwarmt het water in radiatoren en het warme tapwater. Bij de verbranding komt de uitstoot van broeikasgassen vrij (zoals CO2) en treedt er opwarming van de warmte op. Het winnen van gas op de huidige grote schaal veroorzaakt bodemdaling en bewegingen in het aardoppervlak put de voorraden van de bronnen. Ook deze fossiele brandstof raakt in steeds sneller toenemend tempo op. Er is in toenemend tempo verandering nodig om uitputting van de bronnen te voorkomen.  In sommige
gevallen (horeca) zal er een behoefte aan gas blijven. Hierdoor zal er een minimale aanvulling van aardgas nodig blijven. Dankzij het minimum karakter speelt de uitputting hierbij veel minder een rol, evenals de uitstoot van broeikasgassen. In gezamenlijkheid met duurzame energie is dit beter voor het milieu.

Kernenergie

Het alternatief kernenergie is in de ogen van Share-Energy geen duurzame energiebron. Sinds de jaren ’70/’80 bereikte het maatschappelijke debat over de invoering en het gebruik van kernenergie haar hoogtepunt. De risico’s en gevolgen over de gehele keten vinden wij ontoelaatbaar. Kijkende hierbij naar de winning en verwerking van uranium, het opwekken en het vervoer van de kernbrandstof tot aan de ontmanteling van kerncentrales. Daarnaast bestaat er het onopgeloste probleem van radioactief afval, en ontstaan er bijkomende risico’s van sabotage en verspreiding van kernwapens. In de geschiedenis hebben we hier voorbeelden van gezien met een gebrek aan de veiligheid van kerncentrales gezien de ernstige rampen. Kortom deze vorm van energieopwekking kent vele bedreigingen voor mens en milieu. Share-Energy stimuleert een overheidsbeleid met een milieuvisie dat gericht is op het voorkomen en tegengaan van de aantasting van het leefmilieu.

Energieconsumptie zal blijven toenemen

In het licht van een groeiende wereldbevolking en een sterke drang tot economische ontwikkeling in grote delen van de niet-westerse wereld is het te verwachten dat de wereldwijde energiebehoefte in de loop van de 21e eeuw verder zal stijgen. De energieconsumptie is het deel van de energiebehoefte waarin daadwerkelijk kan worden voorzien. Energieconsumptie is dus niet alleen gebonden aan de vraag, de energiebehoefte, maar ook aan het aanbod.

DRIES

duurzame energie realisatie

www.DRIESbv.nl

Share-Energy bv
Zilverschoon 30
6922 GV Duiven
+31 (0)85 3036381
info@Share-Energy.nl

DRIES

duurzame energie realisatie

www.DRIESbv.nl

Share-Energy bv
Zilverschoon 30
6922 GV Duiven
+31 (0)85 3036381
info@Share-Energy.nl