☰  MENU

KIWA/KOMO: DRIES mag doen waar DRIES goed in is!

In een beoordelingsrichtlijn (BRL) zijn alle beoordelingseisen, procedures, rapportageverplichtingen, eisen van certificatie-instellingen, uitgangspunten voor verificatie en eisen voor de inhoud van de certificaten en/of attesten vastgelegd. Het gaat dan om de technische eisen, gebruikseisen, duurzaamheidseisen en esthetische eisen die marktpartijen kunnen stellen aan producten, bouwsystemen, processen en diensten. Ook regelt een BRL de aansluiting met de relevante wettelijke eisen zoals bijvoorbeeld het Bouwbesluit.
Lees hieronder verder >>>

BRL6000 ONTWERPEN, INSTALLEREN
EN BEHEREN VAN INSTALLATIES

Het BRL handboek van de Roy Vuulink Holding B.V. komt overeen met de bepalingen zoals die zijn vastgelegd in:

  • BRL 6000-00 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties, algemeen deel;
  • BRL 6000-21 Ontwerpen, installeren, en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen.

In het BRL-handboek wordt het Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) zorgsysteem beschreven zoals dat binnen Roy Vuulink Holding B.V. met inbegrip van Share Energy B.V., Dries B.V. en WarmGedeeld B.V. wordt gehanteerd. Dit zorgt ervoor dat onze producten en diensten voldoen aan de wensen en eisen van onze klanten en dat we op verantwoordelijke wijze omgaan met zaken op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, zowel naar elkaar als naar derden.

De normvoorschriften BRL 6000-00 en BRL 6000-21 maken deel uit van het kwaliteitssysteem.
Voor de KAM-coördinatie is aangewezen Reinier Haverdings. Deze is verantwoordelijk voor het opzetten, invoeren en bewaken van het kwaliteits- en veiligheids- en milieubeheerssysteem.

 

Voor 2017 heeft de KIWA middels een audit vastgesteld dat de Roy Vuulink Holding B.V. werkt volgens het BRL handboek. Alle medewerkers binnen de Roy Vuulink Holding B.V. zijn geïnstrueerd om te allen tijde naar de in dit hand­boek vastgelegde beleid en procedures te handelen. Controle op het juist toepassen van tot het systeem behorende procedures wordt uitgeoefend door de KAM-coördinator zoals eerdergenoemd.

logo_kiwa_komo_brl

De directie acht zich verantwoordelijk om de corrigerende en preventieve maatregelen, die nodig kunnen zijn, te treffen. Bij onenigheid over interpretatie van toepassing van het kwaliteitshandboek is de beslissing van de directie bindend.

← Prev berichten ItemMoeder natuur spreekt ons toe…